ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) เป็นสัญญาระหว่าง บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัด และบริษัทอื่น ๆ ในเครือ (ต่อไปนี้เรียกว่า “PropertiesDD”) ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ในนามของ PropertiesDD กับ ผู้ใช้งานหรือสมาชิกของ PropertiesDD (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้งาน”) ในฐานะผู้ใช้บริการ โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและครบถ้วน

ข้อตกลงนี้กำกับดูแลและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของ PropertiesDD ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและดุลพินิจของ PropertiesDD แต่เพียงฝ่ายเดียว

การใช้งานหรือบริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ใช้งานต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นใด ๆ ที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานไม่ถือว่าได้รับอนุญาต (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ให้ใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD เว้นเสียแต่ว่าผู้ใช้บริการได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนที่ระบุในข้อตกลงนี้ทุกประการก่อนเริ่มต้นใช้งานหรือบริการ หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่ หรือใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD การที่ผู้ใช้งานเข้าถึง ใช้งานหรือบริการ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น PropertiesDD จากแอพสโตร์ใด ๆ ลงประกาศ พูดคุย ติดต่อสื่อสารกับผู้ซื้อหรือผู้ขาย สมัครสมาชิก กดเมนูคำสั่งใด ๆ หรือการกดเข้าสู่หน้าถัดไปบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น PropertiesDD ถือว่าเป็นการยอมรับซึ่งเทียบเท่ากับการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาของผู้ใช้งานที่เข้าใจอย่างละเอียดและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในข้อตกลงนี้ และระเบียบต่าง ๆ ที่มีตามนโยบายของ PropertiesDD ทุกประการ โดยการแสดงเจตนาดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมายมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ แพลตฟอร์มเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น PropertiesDD ทั้งหมด สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บัญชีสมาชิก ข้อมูล เนื้อหาและบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น PropertiesDD ถือเป็นสมบัติของ PropertiesDD แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานเพียงได้รับสิทธิ์แบบจำกัด ที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และเพิกถอนได้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้อมูลที่ลงประกาศโดยผู้ใช้งานเป็นของผู้ใช้งานหรือผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง ความที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีผลใช้บังคับกับในกรณีผู้ใช้งานในนามของหรือเพื่อวัตถุประสงค์ของนายจ้าง องค์กรธุรกิจ ร้านค้า (ไม่ว่าจะจดทะเบียนทางกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ด้วย ในกรณีนี้ ผู้ใช้งานรับรองและรับประกันว่าตนมีอำนาจทางกฎหมายในการทำนิติกรรมหรือก่อความผูกพันระหว่างนายจ้าง องค์กรธุรกิจ หรือร้านค้ากับข้อตกลงนี้ การกระทำใด ๆ และการแสดงเจตนาตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขต่าง ๆ ในข้อตกลงนี้และตามนโยบายของ PropertiesDD ของผู้ใช้งานดังกล่าวถือว่าได้รับมอบอำนาจกระทำการแทนในนามขององค์กรธุรกิจหรือร้านค้านั้น ๆ โดยการตกลงยินยอมดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายและเพิกถอนมิได้เช่นกัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ในภายหลังตามความเห็นสมควรของ PropertiesDD โดยมิต้องให้คำบอกกล่าวหรือแจ้งเตือนผู้ใช้งานเป็นการล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้และมีผลบังคับโดยทันที ซึ่งจะมีการประกาศในสถานที่ที่เหมาะสมภายในเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎ ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดต่าง ๆ ด้วยตนเอง การที่ผู้ใช้งานดำเนินการ ใช้งานหรือบริการเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD ต่อไป ถือว่าผู้ใช้งานดังกล่าวให้ความตกลงยินยอมโดยสมบูรณ์ที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนั้น

ขอบเขตการใช้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ถูกกำหนดและจำกัดพื้นที่การใช้งานหรือบริการเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบจัดหาฮาร์ดแวร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่อสาร) และซอฟต์แวร์ (ระบบปฏิบัติการ) ที่สามารถเข้าถึงและเข้ากันได้กับเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD และความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (หากมี) เป็นการส่วนตัว

กฎระเบียบการใช้งานและการเป็นสมาชิก

1.1 ผู้ใช้งานบุคคลหมายความถึงบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลหรือองค์กรธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม บุคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลหรือองค์กรธุรกิจดังกล่าวสามารถสมัคร (ลงทะเบียน) สมาชิกและถือทะเบียนบัญชีสมาชิกของ PropertiesDD ได้คนละ 1 (หนึ่ง) บัญชีเท่านั้น โดยผู้ใช้งานยืนยันและรับรองถึงว่าตนมีความสามารถในการทำนิติกรรมและมีอำนาจในการผูกพันกับข้อตกลงนี้

1.2 สำหรับผู้เยาว์ (ผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี) จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานหรือสมัคร (ลงทะเบียน) สมาชิก เว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD เท่านั้น ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะเอื้อต่อการดำรงชีพตามสมควรและสมแก่ฐานะของผู้เยาว์ก็ตาม PropertiesDD ถือว่าการที่ผู้เยาว์เริ่มต้นใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD ต่อไป ถือว่าผู้เยาว์ดังกล่าวได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว ในกรณีนี้ ระหว่าง PropertiesDD กับ ผู้เยาว์หรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ ผู้เยาว์จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว PropertiesDD ไม่รับผิดชอบต่อสิทธิ ความรับผิด หรือการเรียกร้องใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการกระทำของผู้เยาว์บนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD หรือสืบเนื่องมาจากข้อโต้แย้งในวุฒิภาวะของผู้เยาว์ต่อนิติกรรมที่ผู้เยาว์มีส่วนเกี่ยวข้อง

1.3 PropertiesDD สงวนสิทธิในการกำหนดเงื่อนไขและจำกัดขอบเขตพื้นที่ของความสามารถในการสมัครสมาชิกและการใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD เฉพาะแก่ผู้ใช้งานและการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น PropertiesDD ไม่อนุญาตการใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD ในพื้นที่อื่นภายนอกประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อ PropertiesDD

1.4 PropertiesDD เป็นชื่อจดทะเบียนทางการค้าและได้รับความคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัด ห้ามผู้ใช้งานใช้หรือระบุชื่อ PropertiesDD ในชื่อสมาชิกหรือนามแฝง หรือข้อมูลในประกาศ ซึ่งอาจเป็นการสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้อื่นว่า PropertiesDD มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

1.5 ในการสมัครสมาชิกหรือใช้งานใด ๆ บนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบัน เฉพาะที่เป็นของตนเท่านั้น ภายในพื้นที่ที่ PropertiesDD ได้จัดเตรียมไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อมูล รายละเอียดดังกล่าว ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในบัญชีสมาชิกหรือตามประการต่าง ๆ ของตนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ ความรับผิดหรือความเสียหายใด ๆ (หากมี) ในส่วนนี้ผู้ใช้งานจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีสมาชิกของ PropertiesDD อาจมีการใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงข้อมูลที่จัดเตรียมโดยเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามเพื่อพยายามรับรองคุณสมบัติของผู้ใช้งาน

1.6 ตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกของ PropertiesDD หรือการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD นั้น ผู้ใช้งานตกลงว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อกฎหมาย ศีลธรรม และข้อกำหนดต่าง ๆ ตามนโยบายของ PropertiesDD รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของ PropertiesDD หรือบุคคลอื่น หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ PropertiesDD หรือบุคคลอื่น

1.7 บัญชีสมาชิกของ PropertiesDD ตามข้อตกลงนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ PropertiesDD แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานได้รับอนุญาตที่จำกัดเฉพาะการถือบัญชีสมาชิกในนามของตนเท่านั้น โดยบัญชีสมาชิกไม่สามารถถือร่วม โอน แลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงให้บุคคลอื่นได้ PropertiesDD ห้ามผู้ใช้งานจำหน่าย ให้เช่า ให้ยืม อนุญาตให้ใช้ หรือให้สิทธิบัญชีสมาชิก PropertiesDD ของตนแก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

1.8 นอกเหนือจากที่กำหนดในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้บังคับซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกาศ เผยแพร่ โฆษณาสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD ต่อ PropertiesDD และบุคคลอื่น การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่าง ๆ ตามข้อตกลงนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ PropertiesDD แต่เพียงผู้เดียว PropertiesDD ไม่ยอมรับหลักจรรยาบรรณที่นำมาใช้บังคับโดยเกี่ยวข้องกับการบริการที่เกี่ยวข้องให้ภายใต้ข้อตกลงนี้

1.9 ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องรักษาความเป็นส่วนบุคคลหรือความลับ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน หากทราบหรือสงสัยว่าบุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งาน หรือล่วงรู้ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานต้องแจ้งหรือติดต่อ cs{{config('app.name')}}.com โดยทันที

1.10 ระหว่าง PropertiesDD กับผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอก PropertiesDD ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมายและตามข้อตกลงนี้ต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอก ในความเสียหาย ละเมิดสิทธิหรือสูญหายในลักษณะใดก็ตาม อันเป็นผลจากหรือซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือบริการใด ๆ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือการส่งรับข้อมูล นิติกรรมหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันเองหรือบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD

1.11 ผู้ใช้งานตระหนักดีว่าการใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือรายละเอียดใด ๆ ของผู้อื่นโดยปราศจากอำนาจ ไม่ได้รับอนุญาต หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการประกาศสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอพพลิเคชั่นถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและละเมิดข้อตกลงนี้ ถึงแม้ว่า PropertiesDD ไม่มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวกับประกาศของผู้ใช้งาน สิทธิความเป็นเจ้าของ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้งานและสินค้าหรือบริการที่ลงประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD ในกรณีนี้ผู้ใช้งานมีความรับผิดเป็นการส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมาย โดยยืนยันว่า PropertiesDD ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของผู้ใช้งาน และตกลงที่จะรับผิดชอบต่อ PropertiesDD ในความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่ง PropertiesDD อาจเรียกร้องได้

1.12 PropertiesDD ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการปิดกั้นการเข้าสู่ระบบหรือลบบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และถือเป็นสิทธิขาด โดยผู้ใช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก PropertiesDD

1.13 PropertiesDD ขอสงวนสิทธิในการโอนเว็บไซต์ PropertiesDD และ PropertiesDD แอพพลิเคชั่น หรือบริการทุกประเภทของ PropertiesDD รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของ PropertiesDD บัญชีและข้อมูลของผู้ใช้งาน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอก โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน

การลงประกาศ ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการลงประกาศ ดังต่อไปนี้โดยเคร่งครัด

2.1 การประกาศขายสินค้าหรือบริการจะต้องเป็น 1 รายการ/ชนิด ต่อ 1 ประกาศและ 1 ประเภทของหมวดสินค้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ลงสินค้าชนิดเดียวกันที่ลงประกาศไว้แล้วซ้ำมากกว่า 1 ประกาศ

2.2 การใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD อาจมีค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการพิเศษอื่น ๆ ในการลงประกาศสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ PropertiesDD กำหนด โดยการเลือกใช้งานหรือบริการดังกล่าวผู้ใช้งานตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการตามที่ PropertiesDD กำหนดไว้* ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต่าง ๆ ของ PropertiesDD จะถูกกำหนด ตามนโยบายของ PropertiesDD แต่เพียงฝ่ายเดียว

2.3 ผู้ใช้งานที่ให้คำเสนอหรือประกาศขายสินค้าหรือให้บริการ ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ฉ้อฉล คลุมเครือ สร้างหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น ในการลงประกาศขายสินค้าหรือบริการของตน

ข้อห้ามทั่วไป

 • ห้ามประกาศสินค้าหรือบริการมากกว่าหนึ่งรายการ (ชนิด/ประเภท) ไม่รวมของแถม ในหนึ่งประกาศ
 • ห้ามทำการประกาศสินค้าหรือบริการที่ได้ลงประกาศแล้วในหมวดใดหมวดหนึ่งซ้ำในหมวดเดียวกันหรือหมวดอื่น
 • ห้ามใช้บัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานหลายบัญชีในการลงประกาศสินค้าหรือบริการชนิดหรือประเภทเดียวกัน
 • ห้ามผู้ใช้งานประกาศสินค้าและบริการประเภท “ห้ามโดยเด็ดขาด” ในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไข (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ (1) ข้างล่างนี้)
 • ห้ามผู้ใช้งานประกาศสินค้าและบริการประเภท “สินค้าและบริการที่มีเงื่อนไข” (บางจำพวก) ซึ่งมีระเบียบและข้อกำหนดที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ โดยปราศจากความเข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ โดยละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะลงประกาศ (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ (2) ข้างล่างนี้) ตารางที่ (1)
 • ห้ามโดยเด็ดขาด ประเภทสินค้าและบริการที่ต้องห้ามลงประกาศ โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ที่ระบุตามตารางข้างท้ายนี้

ประเภทสินค้าที่ต้องห้ามลงประกาศ

 • สินค้าในรูปแบบการประมูล
 • สินค้ามือหนึ่ง ที่มีตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว เช่น สินค้ายี่ห้อ Adidas, จักรยานยี่ห้อ DAHO **สินค้าที่มีตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว หมายถึง ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากเจ้าของสินค้านั้น ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ***สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึง สินค้าที่ถูกเลียนแบบหรือก็อปปี้เหมือน หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น สินค้าไอที, เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เช่น 4. สินค้าก็อปปี้, กระเป๋าแบรนด์เนมเกรดA, โทรศัพท์ก็อป, เสื้อผ้าเกรด Mirror หมวด เคเบิ้ล ,กล่องสัญญาณดาวเทียม, กล่องรับสัญญาณทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น Dream Box, Open Box, HD Vision , Smart Box , android box , Apple TV box (ห้ามลงประกาศโดย กสทช)
 • ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือ ห้ามจำหน่าย เช่น น้ำยาฆ่าแมลง, ผลิตภัณฑ์ Stem cell ทุกชนิด
 • สิ่งของหลุดจำนำ
 • สินค้าต้องห้ามตามกฎหมายหรือผิดศีลธรรม วัฒนธรรม เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด, อาวุธ, สื่อลามกอนาจาร, อุปกรณ์การพนัน, ชิ้นส่วนหรืออวัยวะมนุษย์
 • สินค้าที่ไม่มี อย. เช่น อาหารสำเร็จรูปที่ไม่มี อย.
 • ปริญญาบัตร, ประกาศนียบัตร, ใบสำเร็จการศึกษาต่าง ๆ, การรับทำวิทยานิพนธ์, งานวิจัย ฐานข้อมูลลูกค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์, อีเมล หรือ ชื่อในระบบออนไลน์ รถยนต์ไม่มีเล่มทะเบียนกรมการขนส่งทางบก รถจดประกอบ, รถอินวอยส์, รถสรรพสามิต (ไม่มีหนังสือ) รถนำเข้าหรือรถเกรย์มาร์เก็ตไม่มีเล่มทะเบียนฯ รถหลุดจำนำ, รถติดไฟแนนซ์ (ที่ไม่ระบุเงื่อนไขไฟแนนซ์) สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองทุกชนิดที่มีชีวิต หรือซากสัตว์ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หุ้น และ หลักทรัพย์ต่าง ๆ แผ่นภาพยนตร์ วิดิทัศน์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ GPS Tracker ที่ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายจาก กสทช. หรือ ใบอนุญาตติดตั้งจากกรมการขนส่งทางบก สินค้าแอมเวย์ (มือหนึ่ง) ไม้หวงห้ามทุกชนิด ที่ไม่ได้แปรรูป หรือที่แปรรูปแต่ไม่มีใบอนุญาต *** ไม้พะยุง ไม่อนุญาตให้ลงประกาศ ทุกชนิดประเภท ผลิตภัณฑ์จำพวก ยา ทั้งเพื่อความงามและสุขภาพ กัญชา (ทุกส่วนของพืชกัญชา รวมทั้งสารสกัด หรือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทุกชนิดที่มีส่วนผสมของกัญชา) ประเภทบริการที่ต้องห้ามลงประกาศ ธุรกิจเครือข่ายที่เข้าลักษณะแชร์ลูกโซ่ โฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับการทำงานหรือหารายได้ออนไลน์ Affiliate Marketing หรือการเป็นตัวแทนโฆษณาของเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น Amazon Affiliate, Lazada Affiliate ประกันทางการเงิน เช่น สินเชื่อ-เงินกู้, การประกันเงินกู้ทุกรูปแบบ, บริการเกี่ยวกับการเงินทุกประเภท บริการรับจำนำ, จำนอง, ขายฝาก ตารางที่ (2)

ประเภท “สินค้าและบริการที่มีเงื่อนไข” ซึ่ง PropertiesDD กำหนดระเบียบและข้อกำหนดเฉพาะในการลงประกาศที่ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ที่ระบุตามตารางข้างท้ายนี้

ประเภทสินค้าที่มีเงื่อนไขเฉพาะในการลงประกาศ สินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์*** มีบทเฉพาะการ (สินค้าที่มีการควบคุม) โปรดอ่านรายละเอียดใน “ระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกาศขายสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์” เพื่อให้ประกาศสินค้าหรือบริการของผู้ใช้งานมีความดึงดูด น่าสนใจ และถูกต้องตามนโยบายของ PropertiesDD ข้อมูลและรูปภาพที่ปรากฏในประกาศจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

ข้อความเนื้อหาของประกาศ ผู้ใช้งานจะต้องให้หรือใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของตน หรือได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นจริง และมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับด้วย ผู้ใช้งานให้สิทธิ์ในเนื้อหาของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ PropertiesDD แก่ PropertiesDD ที่ไม่มีข้อจำกัดและไม่มีค่าสิทธิ์ในการใช้อย่างถาวร ซึ่งสามารถช่วงต่อในการใช้ภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมาย คุณสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องไม่ว่าในกรณีใหหรือด้วยเหตุใดๆ ต่อ PropertiesDD รวมทั้ง บุคลากร บริษัทในเครือและผู้รับมอบหมายของ PropertiesDD ในการใช้เนื้อหาของคุณ และ PropertiesDD ไม่ต้องรับผิดชอบบุคคลที่สามด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

ห้ามใช้ข้อความที่คลุมเครือ ในกรณีที่สินค้าหรือบริการที่มีของแถม ผู้ใช้งานต้องชี้แจ้งรายการดังกล่าวให้ระเอียดครบถ้วน รูปภาพ

สำหรับประกาศสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รูปภาพที่ใช้จะต้องมีความชัดเจนและเหมาะสม แสดงถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าโดยตรง คำอธิบายและฉลากหรือใบอนุญาตของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้ามใช้รูปภาพหรือข้อมูลของของผู้อื่นหากไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ราคา

สินค้าหรือบริการที่ระบุในประกาศ ต้องเป็นราคาสุทธิซึ่งรวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว ในกรณีการประกาศขายสินค้าหรือบริการที่มีของแถม ผู้ใช้งานจะต้องระบุมูลค่าของของแถมนั้นไว้ในประกาศให้ชัดเจนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลติดต่อ

ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้งานที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน ภายในพื้นที่ที่ PropertiesDD ได้จัดเตรียมไว้ เท่านั้น ความรับผิดชอบ

ผู้ใช้งานรับผิดชอบและยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ รูปภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รูปภาพ รูปถ่าย รูปแบบตัวอักษร ข้อความใด ๆ) ที่ใช้ในการลงประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD เป็นจริง และตนเป็นเจ้าของผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ และสิทธิอื่น ๆ ที่สมบูรณ์และได้รับความคุมครองทางกฎหมาย หรือตนได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย PropertiesDD ห้ามมิให้ผู้ใช้งานใช้หรือนำมาเผยแพร่ซึ่งข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการทำซ้ำ ทำขึ้นใหม่ ดัดแปลง หรือ คัดลอกไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ แหล่งข้อมูลอื่นหรือเว็บไซต์อื่นที่มิใช่เว็บไซต์ของผู้ใช้งานเอง ซึ่งผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในกรณีที่มีการเรียกร้องความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการโดยบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์ที่เหนือกว่าผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานรับทราบว่าข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ใช้ในการลงประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD จะไม่เป็นความลับและพร้อมสำหรับการรับชมแบบสาธารณะ ดังนั้น PropertiesDD ไม่มีความผูกพันตามหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามและไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลที่สาม หาก PropertiesDD พบหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ใช้งานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง PropertiesDD สงวนสิทธิในการลบประกาศ ระงับการแสดงประกาศ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ รวมทั้งปิดกั้นการเข้าสู่ระบบและระงับบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งาน ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ PropertiesDD แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้งานเป็นการล่วงหน้า นอกจากนี้ PropertiesDD ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบต่อผลหรือต่อบุคคลใด ๆ จากการดำเนินการนี้ การแสดง ใช้ หรือ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ เกินจริง หลอกลวง หรือละเมิดสิทธิหรือชื่อเสียงของผู้อื่นโดยผู้ใช้งานเจ้าของประกาศนั้น ถือว่าเป็นการกระทำและความรับผิดชอบของผู้ใช้งานนั้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ใช้งานตกลงว่า PropertiesDD ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวหรือต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์

4.1 เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ PropertiesDD รวมถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ PropertiesDD เป็นระบบที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมีไว้สำหรับความมั่นคงและปลอดภัยของระบบดังกล่าว อันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

4.2 ห้ามผู้ใดเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ PropertiesDD รวมถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ PropertiesDD โดยมิชอบ หรือระงับ/ชะลอ/ขัดขวางการทำงานของระบบดังกล่าว หรือดักรับ/ทำให้เสียหาย/ทำลาย/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยปกปิดปลอมแปลงแหล่งที่มา หรือนำข้อมูลปลอม/เท็จ/ผิดกฎหมาย/ลามกเข้าสู่ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ PropertiesDD หรือเปิดเผยมาตรการป้องกันระบบของ PropertiesDD

4.3 ห้ามผู้ใดกระทำการใดที่ Interact หรือ Interoperate กับฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ PropertiesDD เช่น ดาวน์โหลด, อัปโหลด, โพสต์, ตั้งค่าสถานะ, ส่งอีเมล, ค้นหาผ่านวิธีการที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้โดย PropertiesDD หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก PropertiesDD

4.4 ห้ามผู้ใด Robots, Phishing, Spiders, Scripts, Scrapers, Crawlers, Spamming หรือกระทำการอันมีลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าวิธีการใด ๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่พึงประสงค์กับฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ PropertiesDD

4.5 ห้ามผู้ใด โดยมิได้รับการอนุญาตที่ทำเป็นหนังสือจาก PropertiesDD เก็บ บันทึก รวบรวม ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ ใช้ หรือมีไว้เพื่อการใด ๆ ซึ่งเนื้อหาข้อมูล ข้อมูลประกาศ ข้อมูลสินค้าและบริการ ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลช่องทางติดต่อผู้ใช้งาน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดที่ปรากฏหรือแสดงบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD รวมถึงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ PropertiesDD

4.6 การฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ 3.2 ถึงข้อ 3.5 ข้างต้น ถือเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ PropertiesDD ซึ่ง PropertiesDD ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยับยั้งการกระทำของท่านในทันที โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และดำเนินการทางกฎหมายต่อท่านอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยท่านจะมีความรับผิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ PropertiesDD ตามอัตราความเสียหายต่อวัน ซึ่งประเมินอย่างสมเหตุสมผลแล้ว ที่ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อประกาศ หรือ 500 บาทต่อบัญชีผู้ใช้งาน หรือ 50 บาทต่อการเรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ หรือในอัตรา 500,000 บาท ต่อวัน ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า โดยไม่ถือเป็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษ และไม่ตัดสิทธิ์เรียกร้องอื่น ๆ ซึ่ง PropertiesDD มีอยู่ โดยรวมถึงการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกต่างหาก

ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 5.1 PropertiesDD โดยบริษัทจูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัดและบริษัทในเครือเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เนื้อหาข้อมูล และส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD และรวมถึงซอฟท์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระบบของ PropertiesDD ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของ PropertiesDD สิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว โดเมนเนม หรือสิทธิอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายของ PropertiesDD แต่เพียงผู้เดียว 5.2 ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ PropertiesDD โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก PropertiesDD หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ PropertiesDD อันเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ PropertiesDD ซึ่ง PropertiesDD สงวนสิทธิในการยับยั้งการกระทำนั้นในทันที และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น

5.3 PropertiesDD เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสำเนาแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาทั้งหมด แม้ว่าหลังจากที่ได้มีการติดตั้งแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาลงในโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน โดยผู้ใช้งานเพียงได้รับสิทธิอนุญาตให้ใช้งานหรือบริการบนแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD เท่านั้น

5.4 ผู้ใช้งานให้สิทธิ์แก่ PropertiesDD โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นการถาวรและเพิกถอนไม่ได้ โดยไม่มีภาระและค่าลิขสิทธิ์ รวมทั้งสิทธิ์และความสามารถในการใช้งานทั่วโลก การใช้ ทำซ้ำ แก้ไข สร้างงานที่ต่อเนื่องจากถ่ายโอน โอนช่วงสิทธิ์ และแจกจ่ายได้ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งข้อมูลเนื้อหาในประกาศและข้อมูลของผู้ใช้งานที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบริการต่างๆ ของ PropertiesDD ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบ วิธีการ หรือเทคโนโลยีใดก็แล้วแต่ ทั้งที่มีหรือได้รับทราบแล้วขณะนี้ หรือสร้างขึ้นหลังจากนี้ก็ตาม นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ซึ่งมอบให้ในที่นี้อย่างเฉพาะแล้ว ผู้ใช้งานตกลงที่จะสละสิทธิ์ทางศีลธรรมหรือสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายที่นำมาบังคับใช้

5.5 ผู้กระทำละเมิดต่อ PropertiesDD มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ PropertiesDD ตามอัตราความเสียหายต่อวัน ซึ่งประเมินอย่างสมเหตุสมผลแล้ว ที่ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อประกาศ หรือ 500 บาทต่อบัญชีผู้ใช้งาน หรือ 50 บาทต่อการเรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ หรือในอัตรา 500,000 บาท ต่อวัน ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า โดยไม่ถือเป็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษ และไม่ตัดสิทธิเรียกร้องอื่นๆ ซึ่ง PropertiesDD มีอยู่ โดยรวมถึงการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกต่างหาก

5.6 หากท่านเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเหนือสินค้าหรือบริการใดที่ลงประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD หรือเป็นตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว และท่านเชื่อว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่านถูกละเมิด ท่านสามารถทำหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงระบุรายการประกาศสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบหลักฐานการอ้างสิทธิ ส่งมายัง cs{{config('app.name')}}.com เพื่อให้ PropertiesDD ตรวจสอบ ซึ่ง PropertiesDD อาจให้ความร่วมมือในการลบประกาศสินค้าหรือบริการตามที่ได้รับแจ้งออกจากระบบในเบื้องต้น อันเป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เกี่ยวข้อง แต่ PropertiesDD ไม่รับรองถึงผลการดำเนินการและไม่มีความรับผิดหรือภาระผูกพันใดในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อพิพาทและความรับผิดเป็นเรื่องระหว่างผู้อ้างสิทธิและผู้ใช้งานต่อกันเองเท่านั้น

ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขาย 6.1 การดำเนินการของ PropertiesDD คือการบริหารจัดการแพล็ตฟอร์มทางอินเตอร์เน็ต ด้วยการจัดสรรพื้นที่ออนไลน์เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD ในการทำธุรกรรมการซื้อขายหรือบริการ ซึ่งผู้ขาย เจ้าของสินค้าหรือผู้ให้บริการสามารถประกาศขายสินค้าหรือบริการ และผู้ซื้อสามารถเลือกชมสินค้าหรือบริการที่มีการลงประกาศ และ ซึ่งจะทำให้ผู้ขายและผู้ซื้อสามารถติดต่อ เจรจาตกลงทำธุรกรรมระหว่างคู่สัญญากันเองได้อย่างเป็นอิสระโดยปราศจากการแทรกแซงของพ่อค้าคนกลางและ PropertiesDD แต่อย่างใด ดังนั้น PropertiesDD ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางนิตินัยและทางพฤตินัยกับผู้ใช้งานทุกฝ่ายในธุรกรรมต่าง ๆ ระหว่างผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง การประกาศหรือเสนอซื้อขายสินค้าหรือบริการ การให้หรือความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ การติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การจะซื้อจะขาย สัญญาซื้อขาย หรือการจัดจำหน่ายหรือให้บริการระหว่างผู้ใช้งาน กับทั้งไม่มีส่วนในธุรกรรมทางการเงิน การชำระเงิน การชำระหนี้ การตรวจสอบและส่งมอบสินค้า ระหว่างผู้ใช้งานดังกล่าวแต่อย่างใด

6.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง PropertiesDD กับผู้ใช้งาน: PropertiesDD ไม่มีนิติสัมพันธ์กับผู้ใช้งานไม่ว่าในลักษณะตัวแทน นายหน้า หุ้นส่วน นายจ้างลูกจ้าง หรือลักษณะอื่นใด นอกเหนือจากการใช้งานบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD อีกทั้ง PropertiesDD ไม่ได้แนะนำ เชิญชวนหรือคัดท้ายผู้ใช้งานทุกฝ่ายให้ทำธุรกรรม นิติกรรมหรือสัญญาใด ๆ อีกทั้ง PropertiesDD ไม่มีหรือได้รับส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ การลงประกาศ การเจรจาติดต่อสื่อสาร หรือธุรกรรมการซื้อขายระหว่างผู้ใช้งาน การให้ข้อเสนอทางสัญญาใด ๆ จากผู้ใช้งานทุกฝ่าย

6.3 ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสินค้าและบริการที่แสดงหรือปรากฏในประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD นั้นได้ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละรายซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า บริการ และประกาศแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น PropertiesDD ไม่รับรอง ไม่รับประกัน และไม่มีความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันใด ๆ ต่อผู้ใช้งานทุกฝ่ายและบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเจรจาตกลงซื้อขาย การดำเนินธุรกรรม การส่งมอบ การชำระหนี้ รวมทั้งสินค้าและบริการ การลงประกาศ คุณภาพ ปริมาณ ราคา ระยะเวลา ซึ่งผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานเองทั้งสิ้น และผู้ใช้งานตกลงจะไม่เรียกร้องให้ PropertiesDD รับผิดชอบ ร่วมรับผิดชอบ หรือมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือตามข้อตกลงนี้ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานเองหรือต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในทุกกรณี

6.4 เพื่อความปลอดภัย PropertiesDD จะใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการจัดระบบที่ได้มาตรฐานระดับสากลของธุรกิจประเภทบริหารจัดการพื้นที่ประกาศซื้อขายออนไลน์ ซึ่งการจัดระบบดังกล่าว รวมถึงการให้ข้อมูลและความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่ผู้ใช้งานไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ทำให้ PropertiesDD ต้องร่วมรับผิดหรือรับผิดแทนบุคคลใดทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี ผู้ใช้งานทุกฝ่ายควรใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังเกี่ยวกับประกาศสินค้าและบริการบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD ตัวอย่างเช่น ความถูกต้องหรือความเป็นจริงของข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่ลงในประกาศ การเจรจาติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานด้วยกันเองก่อนตัดสินใจซื้อขายหรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ

ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูล 7.1 ข้อมูล รายละเอียด หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD เช่น เนื้อหาประกาศ เนื้อหาในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ได้ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ โดยตรง PropertiesDD เพียงแต่รวบรวมข้อมูล รายละเอียดหรือเนื้อหาดังกล่าวเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาข้อมูลเข้าด้วยกัน จัดการ และจัดแสดงเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD อันเป็นพื้นที่กลางสำหรับการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานเท่านั้น ซึ่ง PropertiesDD จึงไม่สามารถทราบถึงความถูกต้อง ข้อเท็จจริง รายละเอียด และแหล่งที่มาของเนื้อหาข้อมูลได้ทั้งหมด อีกทั้ง PropertiesDD ไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ใช้งานในลักษณะตัวแทน นายหน้า หุ้นส่วน นายจ้างลูกจ้าง กับผู้ใช้งาน ดังนั้น PropertiesDD จึงไม่รับรองว่า เนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD มีสมบูรณ์ ถูกต้อง ปราศจากข้อบกพร่องเสียหาย หรือสมประโยชน์ใดเป็นการเฉพาะ หากเนื้อหาข้อมูลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกรณีใด ๆ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดก็ตาม ย่อมไม่เป็นการก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมายต่อ PropertiesDD

7.2 ในกรณีมีเหตุอันจำเป็นสมควร ไม่ว่าจะมีการแจ้งเตือนโดยบุคคลอื่นหรือเจ้าหน้าที่หรือพนังงานของรัฐ หรือในกรณี PropertiesDD พบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใช้งานส่งหรือป้อนเนื้อหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ หรือข้อมูลลักษณะใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เป็นภัยต่อความมั่นคง เป็นอันตราย เป็นความลับ เป็นข้อมูลปลอมหรือเป็นเท็จ เป็นข้อมูลอันล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นหรือกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ PropertiesDD หรือบุคคลอื่น หรือเป็นเนื้อหาข้อมูลที่ไม่เหมาะสมด้วยประการใด ๆ ที่แสดง เผยแพร่หรือปรากฏในเมนูพูดคุย หรือบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD ทาง PropertiesDD ขอสงวนสิทธิในการลบหรือระงับเนื้อหาข้อมูลใด ๆ ในประกาศหรือบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ PropertiesDD แต่เพียงผู้เดียว และ PropertiesDD ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผลหรือต่อบุคคลใด ๆ ในการดำเนินการดังกล่าวนี้

7.3 การที่ผู้ใช้งานส่งหรือป้อนเนื้อหาข้อมูลของประกาศที่แสดงหรือปรากฏบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD นั้น ผู้ใช้งานตกลงมอบสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวอันเป็นการถาวรและเพิกถอนไม่ได้ในเนื้อหาข้อมูลดังกล่าว โดยปราศจากค่าสิทธิ์และภาระใด ๆ แก่ PropertiesDD ในการจัดการและเผยแพร่ต่อสาธารณชน และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูลนั้น รวมทั้งความสามารถในการใช้งานทั่วโลกและให้สิทธิ์ในการรวบรวม จัดเก็บ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง สร้างงานที่ต่อเนื่องจากถ่ายโอน โอนช่วงสิทธิ์ ให้และแจกจ่ายได้ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งาน การปรับปรุงบริการต่าง ๆ ของ PropertiesDD การรักษาความปลอดภัย การให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่มีหนังสือแจ้ง หรือเพื่อคุ้มครองเนื้อหาข้อมูลนั้นตามสมควรในฐานะผู้มีหรือได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งได้รับมอบสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ทำการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาจนถึงที่สุด

7.4 ข้อมูลเนื้อหาของประกาศบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD มีให้ไว้ตามที่เป็นอยู่และตามที่มีอยู่ ซึ่ง PropertiesDD ไม่มีส่วนร่วมหรือภาระผูกพันและความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ใช้งานทุกฝ่ายหรือบุคคลภายนอก โดยผู้ใช้งานรับรองว่า ผู้ใช้งานตกลงจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาข้อมูลของประกาศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลอื่น การใช้งานหรือการก่อนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับประกาศสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD หรือไม่ก็ตาม อาจมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นภาระและหน้าที่ของผู้ใช้งานทุกฝ่ายที่ควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบเกี่ยวกับข้อมูล รายละเอียดหรือเนื้อหาต่าง ๆ ของประกาศก่อนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและสิทธิส่วนบุคคล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุย เมื่อผู้ใช้งานใช้หรือเข้าถึงเมนูพูดคุย ผู้ใช้งานตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุย ดังนี้โดยเคร่งครัด

8.1. การเข้าใช้เมนูพูดคุยและบัญชีผู้ใช้เมนูพูดคุย

8.1.1 PropertiesDD สงวนสิทธิ์จำกัดความสามารถในการใช้เมนูพูดคุยให้เฉพาะผู้ใช้งานที่มีบัญชีสมาชิก PropertiesDD เท่านั้น เมื่อผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนบัญชีสมาชิกผู้ใช้งานกับ PropertiesDD แล้ว ผู้ใช้งานสามารถใช้เมนูพูดคุยได้โดยอัตโนมัติ

8.1.2 PropertiesDD ถือว่าการที่ผู้ใช้งานเข้าถึงหรือใช้งานในเมนูพูดคุย ผู้ใช้งานยอมรับและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุยนี้ทุกประการ โดยปราศจากข้อยกเว้นและเพิกถอนมิได้

8.1.3 ผู้ใช้งานจะต้องดูแลบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานและป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงเมนูพูดคุยของตนด้วย ผู้ใช้งานตกลงและรับรองว่าการกระทำหรือบทสนทนาใดๆ ที่เกิดขึ้นในเมนูพูดคุยในบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานนั้นถือเป็นการกระทำหรือการดำเนินการโดยผู้ใช้งานที่ถือบัญชีสมาชิกดังกล่าวโดยปราศจากข้อโต้แย้งใด ๆ

8.1.4 ผู้ใช้งานตกลงมอบสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวอันเป็นการถาวรในเนื้อหาข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานและเพิกถอนไม่ได้ โดยปราศจากค่าสิทธิ์และภาระใด ๆ แก่ PropertiesDD ในการเข้าถึงและตรวจสอบบัญชีสมาชิกและเมนูพูดคุยของผู้ใช้งานได้ทุกเมื่อ โดยมิต้องมีแจ้งเตือนเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งให้สิทธิ์ในการรวบรวม จัดเก็บ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง สร้างงานที่ต่อเนื่องจากถ่ายโอน โอนช่วงสิทธิ์ ให้และแจกจ่ายได้ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด อันเป็นการดำเนินการภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน รวมถึงเพื่อจัดบริการ และ เพื่อการบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งอาจกระทำโดย PropertiesDD หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน

8.1.5 PropertiesDD สงวนสิทธิ์แต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไข ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุยได้ในภายหลัง ซึ่งอาจจะมีการแจ้งให้ทราบในพื้นที่บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ PropertiesDD โดยผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องตรวจสอบถึงความเป็นปัจจุบันของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุยที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การที่ผู้ใช้งานเข้าถึงหรือใช้งานในเมนูพูดคุยต่อไป ผู้ใช้งานยอมรับและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุยนี้ทุกประการ โดยปราศจากข้อยกเว้นและเพิกถอนมิได้

8.2. เนื้อหาและข้อมูลผู้ใช้งาน

8.2.1 “ข้อมูล” และ “เนื้อหา” นอกเหนือจากคำนิยามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้หมายความถึง ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ข้อมูลโปรไฟล์ ไอคอน เป็นต้น ที่ผู้ใช้งานส่งให้ PropertiesDD หรือที่ผู้ใช้งานให้ผู้ใช้ PropertiesDD อื่นดูผ่านทางเมนูพูดคุย

8.2.2 ผู้ใช้งานรับรองว่าข้อมูลและเนื้อหาของตนไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า สิทธิในเกียรติยศและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิในภาพบุคคล สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในชื่อเสียง และสิทธิอื่น ๆ รวมถึงไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อตกลงนี้ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมของประชาชน

8.2.3 ห้ามผู้ใช้งานให้หรือใช้ข้อความเพื่อแอบอ้างว่าเป็นบุคคลอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานอื่นเข้าใจผิดว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากบุคคลอื่นโดยตรง ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลหรือเนื้อหาของบุคคลอื่น ผู้ใช้งานจะต้องแสดงข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยระบุแหล่งที่มาและเจ้าของข้อมูลที่แท้จริง

8.2.4 ในกรณีเนื้อหาหรือข้อมูลของผู้ใช้งานมีความไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือผู้ใช้งานละเมิดข้อ 2.2 ดังกล่าวข้างต้น PropertiesDD อาจระงับการส่งหรือลบเนื้อหาดังกล่าว หรือปิดบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาด

8.2.5 PropertiesDD อาจจัดเก็บ ใช้ หรือแบ่งปันเนื้อหาและข้อมูลในประกาศ เมนูพูดคุย และบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งาน ในการบริหารจัดการ ติดต่อผู้ใช้งาน โฆษณาและส่งเสริมการขายและบริการ เพื่อการวิเคราะห์ ประเมินผลทางสถิติและพฤติกรรม หรือดำเนินการตามกฎหมาย โดยผู้ใช้งานอนุญาตให้ PropertiesDD จัดเก็บ ใช้ หรือแบ่งปันเนื้อหาและข้อมูลได้เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นอย่างไม่มีกำหนดระยะเวลา ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดเขตพื้นที่

8.2.6. PropertiesDD จะไม่เปิดเผยเนื้อหา ข้อมูลผู้ใช้งาน หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่บ่งชี้ตัวตนของผู้ใช้งานในเมนูพูดคุยแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้งาน ยกเว้น (1) PropertiesDD อาจแบ่งปันข้อมูลที่ PropertiesDD เก็บรวบรวมไว้ กับบริษัทในเครือหรือกลุ่มบริษัทซึ่งร่วมกันให้บริการ หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในการช่วยเสนอปรับปรุงบริการด้านต่าง ๆ ตามที่ PropertiesDD เห็นสมควร รวมถึงมาตรการความปลอดภัย สำหรับ PropertiesDD และ (2)ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อบังคับตามกฎหมาย และในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ มีคำขอโดยชอบด้วยกฎหมายให้ PropertiesDD เปิดเผยหรือส่งสำเนาเนื้อหาและข้อมูลผู้ใช้งาน PropertiesDD อาจเปิดเผยหรือส่งสำเนาข้อมูลผู้ใช้งานให้แก่หน่วยงานดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุมัติจากผู้ใช้งานแต่อย่างใด

8.3. ข้อจำกัดความรับผิด

8.3.1 ผู้ใช้งานเป็นผู้จัดเตรียมเนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในเมนูพูดคุยโดยผู้ใช้งานเอง ซึ่ง PropertiesDD ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับประกัน ถึงความถูกต้องและความเป็นจริงที่เชื่อถือได้ในเนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าว ดังนั้น PropertiesDD จึงไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นอันเกิดจากการใช้เมนูพูดคุย ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

8.3.2 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องดำเนินคดี โดยมีสาเหตุมาจากหรือเกี่ยวกับการใช้เมนูพูดคุยของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะยุติข้อเรียกร้องนั้นด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้งานเอง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม PropertiesDD สงวนสิทธิที่จะไม่เกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทดังกล่าว

8.4. ความปลอดภัยในการใช้งาน การใช้เมนูพูดคุยของ PropertiesDD ห้ามผู้ใช้งานกระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้

8.4.1 กระทำการอันขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมของประชาชน

8.4.2 ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิอื่นใดของ PropertiesDD ผู้ใช้งานอื่น หรือบุคคลอื่น

8.4.3 โอนสิทธิ์หรือให้บุคคลอื่นเข้าถึงเมนูพูดคุยในบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

8.4.4 โพสต์หรือส่งข้อมูลที่แสดงออกถึงความรุนแรง คุกคาม ลามกหรือมีเนื้อหาทางเพศ หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม หรือมีเนื้อหาเป็นภัยต่อสังคม หรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนรำคาญ

8.4.5 บิดเบือนข้อมูล ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเจตนา

8.4.6 ใช้เมนูพูดคุยเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ใช้ฉ้อโกงหรือกรรโชกทรัพย์ ใช้วิธีการฉ้อฉลในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ ใช้ประกอบอาชญากรรม ใช้เพื่อเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรอาชญากรรม หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ PropertiesDD ได้กำหนด

8.4.7 เก็บรวบรวม เปิดเผย หรือให้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทะเบียน หรือประวัติการใช้งาน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออย่างไม่เหมาะสม

8.4.8 รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย หรือระบบของ PropertiesDD หรือแทรกแซงการให้บริการของ PropertiesDD หรือการใช้เมนูพูดคุยของผู้ใช้งานรายอื่น หรือบุคคลอื่น เช่น Spamming, Scripting หรือกระทำการที่มีลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าวิธีการใด ๆ

8.4.9 กระทำการหรือกิจกรรมอื่นใดที่ PropertiesDD ถือว่าเป็นการรบกวนผู้ใช้งานอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศ โฆษณา หรือส่งข้อความรบกวนโดยการสุ่มถึงผู้ใช้งานผ่านทางเมนู “คุยกับผู้ขาย” หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานไม่ว่าจะในลักษณะข้อความสั้น (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS) (ยกเว้นเฉพาะกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจาก PropertiesDD)

8.4.10 กระทำการใด ๆ ซึ่งทำให้ PropertiesDD อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้อง หรือกระทำการอื่นใดที่ PropertiesDD พิจารณาว่าไม่เหมาะสม

8.5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การระงับและการยกเลิกการใช้เมนูพูดคุย PropertiesDD อาจระงับการใช้ ปิดกั้นการเข้าถึงเมนูพูดคุย หรือปิดบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าในกรณีจำเป็นหรือที่มีความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือในกรณีที่เกิดหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

8.5.1 มีการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุยนี้ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไปของ PropertiesDD หรือมีการใช้เมนูพูดคุยในวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม หรือมีการกระทำการใด ๆ ที่พิจารณาได้ว่าไม่เหมาะสม

8.5.2 ในกรณีที่ PropertiesDD ไม่สามารถติดต่อผู้ใช้งานได้ โดยไม่มีสาเหตุมาจาก PropertiesDD ซึ่ง PropertiesDD สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการเมนูพูดคุยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยอาจแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบโดยทั่วกันหรือโดยตรง ซึ่ง PropertiesDD ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับ ปิดกั้นการเข้าถึง หรือยกเลิกการใช้เมนูพูดคุยดังกล่าว

8.6. การโอนสิทธิ

8.6.1 ห้ามผู้ใช้งานโอนหรือให้สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดของผู้ใช้งานในการใช้เมนูพูดคุยให้แก่บุคคลอื่นในทุกกรณี

8.6.2 PropertiesDD สงวนสิทธิ์ในการโอนบริการเมนูพูดคุย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่กลุ่มบริษัทหรือบุคคลอื่น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้า

9 เงื่อนไขอื่นๆ

PropertiesDD อาจมีบริการอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต ผู้ใช้งานควรตรวจสอบและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับบริการนั้นๆ ก่อนที่จะดำเนินการใช้งานต่อไป

บริการการชำระเงินค่าสินค้าและการส่งสินค้า บริการการชำระเงินค่าสินค้าและการส่งสินค้าเป็นบริการเสริมของ PropertiesDD (บริษัทฯ) เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ในการส่งสินค้าและการชำระเงินค่าสินค้าและการส่งสินค้าสำหรับผู้ใช้บริการ

คำจำกัดความ

ผู้ใช้งาน หมายถึง สมาชิกหรือผู้เข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม PropertiesDD ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ ผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ผู้ส่งพัสดุ หรือ ผู้ส่งสินค้า หมายถึง ผู้ขายสินค้าหรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้ส่งพัสดุในใบนำส่งพัสดุ ผู้รับมอบ หมายถึง ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับมอบพัสดุในใบนำส่งสินค้า ผู้ให้บริการส่งพัสดุ หมายถึง ผู้ที่ให้บริการขนส่ง (บุคคลที่สาม) ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ พัสดุ หมายถึง บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อทั้งหมดที่ส่งให้แก่และรับโดยผู้ให้บริการส่งพัสดุ เพื่อการขนส่งภายใต้ 1 ใบนำส่งสินค้า ใบนำส่งพัสดุ หมายถึง ใบตราส่งหรือเอกสารที่เทียบเท่าในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ ข้อกำหนดทั่วไป

เมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้บริการส่งพัสดุที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม PropertiesDD ผู้ใช้งานถือว่าได้ยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ด้วยบริการการส่งพัสดุดำเนินการโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก PropertiesDD ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับของการให้บริการดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการนั้น ๆ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้นโดยละเอียดก่อนดำเนินการใด ๆ และจะต้องยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนเริ่มใช้บริการ เมื่อผู้ขายสินค้าได้รับการแจ้งจาก PropertiesDD ว่ามีคำสั่งซื้อสินค้าและผู้ซื้อสินค้าได้ชำระค่าสินค้านั้นแล้ว ผู้ขายสินค้าจะเริ่มจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อสินค้าภายในเวลาที่เหมาะสม โดยจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า ซึ่งรวมถึง วันที่ส่งสินค้า หมายเลขติดตามพัสดุ ฯลฯ ให้แก่ผู้ซื้อ โดยรายละเอียดดังกล่าวจะปรากฏในประวัติธุรกรรมการซื้อขายสินค้าในบัญชีของผู้ใช้บริการ เพื่อสะดวกในการติดตามการส่งพัสดุ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามนโยบายของบริษัทฯ หรือตามข้อบังคับของกฎหมาย ผู้ส่งพัสดุรับทราบและตกลงว่าหากผู้ให้บริการส่งพัสดุยืนยันคำสั่งการขอรับบริการส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว ตนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งพัสดุหรือยกเลิกการส่งพัสดุได้ในภายหลัง ผู้ส่งพัสดุรับทราบว่าบริการการส่งพัสดุมีความเสี่ยง ซึ่งตนยอมรับภาระความเสียหาย สูญหาย ความล่าช้า หรือความไม่สามารถจัดส่งได้ ฯลฯ การเลือกใช้ความคุ้มครองตามการประกันภัยที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการส่งพัสดุจะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและการตัดสินใจของผู้ส่งสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ผู้ส่งสินค้าตกลงว่า PropertiesDD ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ค่าสินค้า ค่าธรรมเนียม การสูญเสียรายได้หรือกำไร ฯลฯ ที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด